På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
  1. Arabiska / اللغة العربية
  2. Bosanski/hrvatski/srpski
  3. Engelska/English
  4. Finska / Suomi
  5. Franska / Français
  6. Japanska/日本語訳
  7. Jiddisch / אידיש
  8. Kinesiska (förenklade tecken)/中文(简体)
  9. Kinesiska (traditionella tecken)/中文(繁體)
  10. Lulesamiska / Julevsámegiella
  11. Nordkurdiska / Kurmancî
  12. Nordsamiska / Davvisámegiella
  13. Persiska / فارسی
  14. Polska / Polski
  15. Romani / kelderash
  16. Romani / Romane
  17. Ryska / Русский
  18. Somaliska/Soomaali
  19. Spanska / Español
  20. Sydkurdiska / Sorani
  21. Sydsamiska / Åarjelsaemien
  22. Tornedalsfinska / Meänkieli
  23. Turkiska / Türkçe
  24. Tyska / Deutsch
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Sydsamiska / Åarjelsaemien

MTM gärjah darjoe jih löönede mah leah sjiehtesjamme dutnjan gien lea lohkemetsagkesh.

Teekste Åarjelsaemien

MTM:sne mijjieh gærjah darjobe jïh dutnjien gærjah löönedh mejtie dov lohkemeheaptojne sjïehtedamme. Lohkemeheaptoe mijjen mïelen mietie dellie daarpesjh trygkesovveme gærjam sjïehtedamme såemies vuekine guktie maahtah daam lohkedh. Lohkemeheaptoe maahta vuesiehtimmien gaavhtan årrodh:

• tjelmehts jallh tjelmiebielehts
• svihtjemeheaptoe
• evtiedimmieheaptoe
• lohkeme- jïh tjaelemetsagkesh
• autisme
• ADHD
• demenseskïemtjelasse

Ij leah lohkemeheaptoe jis dov sveerjengïele mubpiegïeline. Jis ih maehtieh lohkedh lohkemeheaptoen gaavhtan dov jïjtje gïelesne dellie åadtjoeh gærjah löönedh sveerjengïelesne jïh jeatjah gïeline.

Mij lea håalemegærjah?

Håalemegærjah dorjesåvva sjïere mïelen mietie Upphovsrättslaakesne. Dah leah reegkes gïeline lohkeme sjïere dutnjien lohkemeheaptojne. Naan mijjen håalemegærjine dovne håaleme jïh teekste. Daaj sisnie maahtah teekstem jïh guvvieh vuejnedh datovren jallh mobijlen skjeermesne jïh håalemem goltelidh.

Gærjah löönedh

Gaajhkh gærjagåetine Sveerjesne maahtah håalemegærjah löönedh. Datne gærjide cd-skivesne, usb-mojhtesisnie jallh mojhtesekåarhtesne löönh. Ih naan vihtiestimmiem daarpesjh nuekies jis soptsesth datne håalemegærjide daarpesjidh. Eejnegen namhtah dejtie löönedh. Gihtjh dah barkijh gærjagåetesne, dah gujht datnem viehkiehtieh.

Håalemegærjah veedtjedh

Datne maahtah gærjide ryöktesth mijjen katalogeste Legimus veedtjedh. Dov gærjagåetie datnem viehkehte utnijenommem jïh tjeakoesbaakoem åadtjodh jïh dutnjien vuesehte guktie maahtah darjodh. Mujhtieh datne sveerjen persovnenummerem daarpesjh jis edtjh maehtedh dejtie veedtjedh. Jis ih daam utnieh maahtah gærjide cd-skivesne jallh usb-mojhtesisnie gærjagåetesne löönedh.

Håalemegærjah lohkedh

Datne maahtah håalemegærjide gellie ovmessie vuekine lohkedh: sjïere håalemegærjaspealijinie, datovresne, mobijletelefovnesne jallh surfepleahtjosne.
Jis sïjhth mobijletelefovnesne jallh surfepleahtjosne lohkedh dellie mijjen appem nuhtjh, man nomme Legimus. Dïhte aaj namhtah. Datne appen sïjse loggh dejnie kontojne maam gærjagåeteste åadtjoejih. Datne tjoerh sveerjen persovnenummerem utnedh jis sïjhth gærjide appesne lohkedh. Jis ih sveerjen persovnenummerem utnieh dellie åadtjoeh håalemegærjide gærjagåetesne löönedh, dah fijlh mobijlese jåhtah jïh dejtie jeatja appesne jallh medijespïelijisnie goltelidh.

Tsiehkietjaelemegærjah

Mijjieh aaj tsiehkietjaelemegærjah utnebe gelline gïeline mejtie maahtah löönedh. Bïeljelh mijjiem jis sïjhth tsiehkietjaelemegærjalöönijem sjïdtedh.

Mah gærjah maahtah löönedh?

Legimus:esne maahtah vuejnedh mah håalemegærjah jïh tsiehkietjaelemegærjah maahtah löönedh. Daesnie aaj gaavnh gærjah jeatjah hammojne. Mijjieh maehtebe aaj datnem viehkiehtidh gærjah löönedh jeatjah laantijste.

Telefontider idag

Svarstjänsten

08:30-12:00Tel 08-580 02 710E-post: info@mtm.se

Punktskrifts- och prenumerationsservice

09:00-12:0008-580 02 720E-post: punktskrift@mtm.se
Senast ändrad: 2017-05-04 | Legimus