På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
  1. Arabiska / اللغة العربية
  2. Bosanski/hrvatski/srpski
  3. Engelska/English
  4. Finska / Suomi
  5. Franska / Français
  6. Japanska/日本語訳
  7. Jiddisch / אידיש
  8. Kinesiska (förenklade tecken)/中文(简体)
  9. Kinesiska (traditionella tecken)/中文(繁體)
  10. Lulesamiska / Julevsámegiella
  11. Nordkurdiska / Kurmancî
  12. Nordsamiska / Davvisámegiella
  13. Persiska / فارسی
  14. Polska / Polski
  15. Romani / Romane
  16. Ryska / Русский
  17. Somaliska/Soomaali
  18. Spanska / Español
  19. Sydsamiska / Åarjelsaemien
  20. Tornedalsfinska / Meänkieli
  21. Turkiska / Türkçe
  22. Tyska / Deutsch
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Sydsamiska / Åarjelsaemien

MTM gärjah darjoe jih löönede mah leah sjiehtesjamme dutnjan gien lea lohkemetsagkesh.

Mij leah soptsestimmiegärjah?

Sjïere luehpie gååvnese Upphovsrättslaakesne mij luehpie vadta soptsestimmiegärjide darjodh. Dah leah sijse lohkeme eanghkoen dutnjan gien lohkemetsagkesh jih åtna geerve deadtasovveme teeksth lohkedh. Ih leah luehpie sopsestimmiegärjah löönedh ajve juktie sveerjen gïelem lïeredh.

Soptsestimmiegärja löönedh

Gaajhkh gärjavårhkoeh Sveerjesne sopsestimmiegärjah löönedieh. Ih sjiere vïhtesjimmiem daarpesjh, maahtah baare jïehtedh tjoejegärjide daarpesjh. Soptsestimmiegärjah löönedh iktesth åesehts. Gïhtjh barkijh, dah maehtieh datnem viehkiehtidh.

Soptsestimmiegärjah våålese veedtjedh gaskeviermeste

Legimus lea mijjen kaataloge mestie maahtah gärjide våålese veedtjedh. Dov gärjagåetesne maahta viehkiem mietie gïhtjedh nuhtjijem jih tjeakoesbaakoem åadtjodh jih guktie darjodh. Daarpesjh jis sveerjen persovnenummere utnedh juktie luehpiem åadtjodh våålese veedtjedh. 

Soptsestimmiegärjah lohkedh

Maahtah gellie ovmesi vuekiej mietie soptsestimmiegärjah lohkedh: soptsestimmiegärjatjoejedahkine, daatovresne jallh mobijleteelefovnesne.

Daarhvetjaelemegärjah

Gåerede aaj daarhvetjaelemegärjah gellie ovmese gïeline löönedh. Maahtah mijjiem gaskesadtedh jis sïjhth aelkedh daarhvetjaelemegärjah löönedh.

Mah gärjide gååvnese löönedh?

Legimuskatalogesne maahtah vuejnedh mah soptsestimmiegärjah jih daarhvetjaelemegärjah gåerede löönedh. Desnie maahtah aaj jeatjah måedtiesåårts gärjah gaavnh. Mijjieh maehtebe aaj datnem viehkiehtidh jis sïjhth gärjah jeatja laantiste löönedh.

Telefontider idag

Svarstjänsten

09:00-12:00, 13:00-15:00Tel 08-580 02 710

Punktskrifts- och prenumerationsservice

09:00-12:0008-580 02 720
Senast ändrad: 2016-11-16 | Legimus