Meny
 1. Använda legimus.se
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Sökparametrar
Start för innehåll

Utbildningshistoria

Omslagsbild:Utbildningshistoria
Bokens år:
2011
Språk:
Svenska
Format:
Talbok med text
Omfång:
1 CD-Rom
Ladda ner provlyssningsfil

Beskrivning

Genom ett fördjupat resonemang presenteras det svenska utbildningssystemet historia. Det handlar om den ekonomiska historien, lärarkårens utveckling, sociala förhållandens betydelse, utbildningspolitik samt betyg och bedömning. Historiska presentationer ges av de olika skolformerna och en rad skolämnen. Vänder sig bland annat till blivande lärare
Lägg till i:
 1. Beställ eller ladda ner

 2. Beskrivning

 3. Innehåll

 4. Betyg

Innehåll för Utbildningshistoria

 1. Bokens webbplats 13
 2. Förord 15
 3. Författarpresentation 17
 4. Om utbildningshistoria 23
 5. Esbjörn Larsson och Johannes Westberg
 6. En lärobok i utbildningens historia 23
 7. Bokens disposition 24
 8. Litteratur 25
 9. 1. Sveriges historia 27
 10. Fredrik Thisner, Henrik Edgren och Samuel Edquist
 11. Gustav Vasas regentperiod 27
 12. Från stormakt till småstat 28
 13. Frihetstiden och den gustavianska tiden 31
 14. Framväxten av en nationalstat 34
 15. Ett förändrat ekonomiskt och socialt landskap 35
 16. En ny politisk struktur 36
 17. Nationalismen 37
 18. Välfärdsstatens uppgång och fall 38
 19. Demokratisering och välfärdsstatens födelse 39
 20. Välfärdsstatens skördetid och avveckling 39
 21. Samhälle och utbildning 42
 22. Litteratur 42
 23. DEL I UTBILDNINGSSYSTEMENS FÖRHISTORIA
 24. 2. Den lärda skolan 45
 25. Stefan Rimm
 26. Antiken 45
 27. Sofister och filosofer 46
 28. Utvecklingen under romarriket 47
 29. Medeltiden 49
 30. Kyrkan och utbildningen 49
 31. Universitetens etablermg 50
 32. Världslig utbildning under medeltiden 51
 33. Renässansen 52
 34. Reformationen 53
 35. Den svenska 1500-talsskolan 53
 36. 1600-talets vetenskapliga revolutioner 55
 37. 1600-talets lägre skolformer 55
 38. Upplysningens 1700-tal 57
 39. Den svenska 1700-talsskolan 57
 40. Den lärda skolan inför 1800-talet 58
 41. Litteratur 59
 42. 3. Hemundervisning och läskunnighet 61
 43. Daniel Lindmark
 44. Den lärda skolan och folkundervisningen 62
 45. Skolundervisning for samerna 62
 46. Hemundervisningen och kyrkan 64
 47. Läsning och kristendomskunskap 65
 48. Debatten om utanläsningen 68
 49. Debatten om folkundervisningen 69
 50. Sockenskolor och skrivkunnighet 71
 51. Läsundervisning före folkskolan 72
 52. Litteratur 73
 53. 4. Privatundervisning 75
 54. Ola Winberg
 55. Studier av privatundervisningen 76
 56. Privatundervisningens omfattning 76
 57. Adeln och privatundervisningen 78
 58. Utbildning av adelspojkar 79
 59. Utbildning av adelsflickor 80
 60. Lärarinformation och elevinformation 80
 61. Lärarinformation 81
 62. Elevinformation 82
 63. Privatundervisningens återkomst7 83
 64. Litteratur 83
 65. DEL II SKOLFORMERNAS HISTORIA
 66. 5. Förskolans historia 87
 67. Johannes Westberg
 68. Förskolans historiska ursprung 87
 69. Från undervisning till förskolepedagogik 91
 70. Förskolepedagogikens förutsättningar 92
 71. Kommunens och statens förändrade roll 94
 72. Förskolornas kommunalisering 94
 73. Statens intåg och förskoleverksamhetens expansion 96
 74. Förskolans närmande till skolan 98
 75. Nytt och gammalt i förskolans historia 102
 76. Litteratur 102
 77. 6. Folkskolan och grundskolan 103
 78. Henrik Edgren
 79. Tillkomsten av 1842 års folkskolestadga 104
 80. Folkskolans långsamma etablering 106
 81. Lokalt motstånd och ökat statligt ansvarstagande 107
 82. Liberala och socialdemokratiska reformer 109
 83. Folkskola, demokrati och grundskola 110
 84. Nya läroplaner, decentralisering och friskolor 114
 85. Grundskolan kring sekelskiftet 2000 117
 86. Disciplinering, demokratisering och individualisering 117
 87. Litteratur 119
 88. 7. Läroverk och gymnasieskola 121
 89. Esbjörn Larsson och Johan Prytz
 90. Läroverkens omvandling 121
 91. 1807 års läroverksutbildning och dess kritiker 122
 92. Medelklassens utbildningsbehov 124
 93. Läroverken under 1900-talets första hälft 125
 94. Reallinjen - latinväldets utmanare 130
 95. Läroverken, kyrkan och den klassiska bildningen 130
 96. De reala ämnenas frammarsch 131
 97. Kamratuppfostran och elevaktivitet 134
 98. Gymnasieskolan 136
 99. Orsakerna bakom läroverkets avskaffande 137
 100. Gymnasieskolans utvidgning och homogenisering 139
 101. Från elit- till massutbildning 141
 102. 8. Universitetets historia 143
 103. Carl Frängsmyr
 104. Det självständiga universitetet 144
 105. Universitetens styrelse 144
 106. Den akademiska jurisdiktionen 145
 107. Akademiska lärartjänster 146
 108. Universitetens förändrade tjänstestruktur 147
 109. Tillsättningen av tjänster 148
 110. Kvinnans tillträde till högre studier 149
 111. De första kvinnliga studenterna 149
 112. Kvinnors möjlighet till akademisk karriär 150
 113. Sekelskiftet 2000 och Thamreformen 152
 114. Vetenskaplig forskning och undervisning 152
 115. Efterkrigstidens utbildningsexplosion 154
 116. Från UKAS och högskolereformen till Bologna 155
 117. Gamla universitet i ny skepnad 156
 118. Litteratur 157
 119. 9. Lärarutbildning 159
 120. Emil Bertilsson
 121. Lärarutbildningens rötter 159
 122. Åtskilda lärarutbildningar 160
 123. Läroverkslärarnas utbildning 161
 124. Folkskollärarnas utbildning 162
 125. Småskollärarnas och förskollärarnas utbildning 166
 126. En allt enhetligare lärarutbildning? 167
 127. Fortsatta reformer av lärarutbildningen 169
 128. En hållbar lärarutbildning? 171
 129. Kvinnors väg till läraryrket 171
 130. Lärarstudenterna i historisk belysning 173
 131. Läraren blir en kvinna från arbetarklassen? 174
 132. Lärarutbildning och samhällsförändring 175
 133. Litteratur 176
 134. 10. Folkbildning 179
 135. Anat Berg och Samuel Edquist
 136. Bert tidiga folkbildningen 180
 137. Medelklassens självbildning 180
 138. Medelklassens fostran av de lägre skikten 181
 139. "De lägre skiktens egen medborgarbildning 184
 140. Folkbildningens genombrott 185
 141. Folkhögskolorna, folkrörelserna och studieförbunden 185
 142. Politiska konflikter och borgerlig bildning 187
 143. Folkhemmets folkbildning 188
 144. Studieförbundens etablering och folkhögskolornas tillväxt 188
 145. l folkhemmets mitt 189
 146. Senkapitalismens folkbildning 191
 147. Folkbildningens förändrade relation till staten 192
 148. Mot ökad mångfald 193
 149. Folkbildning i kontinuitet och förändring 194
 150. Litteratur 194
 151. DEL III SKOLÄMNENAS HISTORIA
 152. 11. Historia 199
 153. Janne Holmen
 154. Historieundervisningen före 1800-talet 199
 155. 1800-talets nationella historieskrivning 200
 156. Skiftande metoder för historieundervisning 203
 157. 1900-talets demokratiska historieämne 204
 158. Världskrigen, kalla kriget och historieundervisningen 204
 159. Historieämnet i den demokratiska skolan 205
 160. Källkritikens och projektmetodens genomslag 206
 161. Historieämnets framtid 207
 162. Litteratur 208
 163. 12. Idrottsämnet 209
 164. Björn Sandahl
 165. Skolidrott under formering 209
 166. Den pedagogiska skolgymnastiken 211
 167. Striden om idrottsämnet 215
 168. Den fysiologiska skolidrotten 217
 169. Avreglering och decentralisering 219
 170. Mellan nationalism och folkhälsa 220
 171. Litteratur 221
 172. 13. Musik 223
 173. Jonas Gustafsson
 174. Musikundervisning efter reformationen 223
 175. Musiken i läroverken 224
 176. Folkskolans sångundervisning 225
 177. Från kyrkosång till barnsång 225
 178. Frågan om en systematisk metodik 226
 179. Rytmik och musik i kroppen 227
 180. Jazz eller Kungl. Majts stamsånger? 228
 181. Grundskolans pedagogiska reformer 230
 182. Att skapa och musicera 230
 183. Musikskolor 231
 184. Varför musik? 232
 185. Litteratur 233
 186. 14. Naturvetenskap 235
 187. Magnus Hultén
 188. Naturvetenskapens etablering 235
 189. Naturvetenskapen i utbildningssystemet 236
 190. Naturvetenskapens förvetenskapligande 237
 191. Naturvetenskapens stärkta ställning 239
 192. Laboratoriets didaktik i läroverken 240
 193. Naturlandskapet i folkskolorna 240
 194. Big science, folkhem, tekniska framsteg 241
 195. Folkhemmets tekniklandskap och naturens skönhetsvärden 241
 196. Läroverken, framtidsskaparna och det nya gymnasiet 243
 197. Laboratorieidealet kommer till grundskolan 244
 198. Miljömedvetenhet och hållbar utveckling 245
 199. Naturens intåg 245
 200. Naturvetenskap i förändring 246
 201. Litteratur 247
 202. 15. Samhällskunskap 249
 203. Anna Larsson
 204. Medborgarfostran före andra världskriget 249
 205. Samhällskunskap som skolämne 251
 206. Förändrat ämnesinnehåll och fler perspektiv 252
 207. Samhällskunskapslärarnas utbildning 254
 208. Metoder och arbetssätt 255
 209. Ämnet i perspektiv 257
 210. Litteratur 257
 211. 16. Klassiska och moderna språk 259
 212. Peter Bernhardsson
 213. Språkundervisning före 1800-talet 259
 214. Språkmästare, guvernanter och skolor 260
 215. Språkundervisning i offentliga skolor 262
 216. De moderna språken blir skolämne 264
 217. Metoder i språkundervisningen 265
 218. 1900-talet - engelskan på frammarsch 268
 219. Förändringar och traditioner 269
 220. Litteratur 270
 221. 17. Svenska 271
 222. Henrik Román och Jörgen Mattlar
 223. Modersmålsundervisningen före 1900 271
 224. Fostrande läsning i folkskolan 271
 225. Formell träning av språk och stil i läroverket 273
 226. Modersmålsämnet under tidigt 1900-tal 274
 227. Folkskolan: Medborgerlig språkfostran 274
 228. Läroverk: Skönlitteraturen i centrum 275
 229. Svenska i grund- och gymnasieskolan 277
 230. Debatten om grundskolesvenskan 277
 231. Gymnasieskolans svenskämnen 1965-1990 279
 232. Svenskundervisning för invandrare 280
 233. Svenska för invandrare (sfi) 280
 234. Svenska som andraspråk 281
 235. Från hemspråks- till modersmålsundervisning 282
 236. Svenskämnet inför framtiden 283
 237. Litteratur 284
 238. DEL IV PERSPEKTIV PÅ UTBILDNINGENS HISTORIA
 239. 18. Utbildning och social klass 289
 240. Esbjörn Larsson
 241. Klass, status och kapital 290
 242. Karl Marx och Max Webers klassbegrepp 290
 243. Pierre Bourdieus sociologi 292
 244. 1800-talets segregerade skola 294
 245. Det segmenterade utbildningssystemet 296
 246. Ett delat utbildningssystem 298
 247. Folkskolan som bottenskola 300
 248. Parallellskolesystemets avskaffande 302
 249. Mot ett klasslöst utbildningssystem? 304
 250. Litteratur 306
 251. 19. Utbildning och genus 307
 252. Sara Backman Prytz
 253. Perspektiv på manligt och kvinnligt 307
 254. Hemundervisning 308
 255. Pensioner och internat 311
 256. Pojkar och flickor i folkskolan 312
 257. Flickskolorna 314
 258. Flickskolorna efter 1800-talets mitt 316
 259. Flickskolornas förändring och avveckling 318
 260. Högre läroverk och studentexamen 319
 261. Läroverk för både pojkar och flickor 320
 262. En kvardröjande manlig kultur 322
 263. Jämställd utbildning? 323
 264. Litteratur 324
 265. 20. Utbildningspolitik och läroplanshistoria 325
 266. Pia Skott
 267. En läroplansteoretisk utgångspunkt 325
 268. Utbildningspolitik som produkt och process 327
 269. Mellan stat och kommun 328
 270. Tre historiska skeden 329
 271. Det lokala ansvaret 330
 272. Centralisering och regelstyrning 331
 273. Decentralisering och målstyrning 333
 274. Ett fjärde skede? 335
 275. Att styra genom riktade medel och ökad kontroll 335
 276. Kraven på ett förstatligande av skolan 337
 277. Vår brokiga samtid 339
 278. Litteratur 340
 279. 21. Utbildning och ekonomi 341
 280. Fay Lundh Nilsson och Johannes Westberg
 281. Humankapitalteorin och utbildningens avkastning 341
 282. Humankapital och samhällsekonomi 343
 283. Läs- och skrivkunnighet och samhällsomvandling 344
 284. Samhällsekonomi och högre utbildning 346
 285. Mellan stat, kommun och marknad 348
 286. Framväxten av ett offentligt finansierat skolsystem 349
 287. Marknadskrafter i det offentliga skolväsendet 351
 288. Centraliserade och decentraliserade skolsystem 353
 289. Utbildning som kostnad och investering 354
 290. Litteratur 355
 291. 22. Skolans lärarkårer 357
 292. Johanna Ringarp
 293. Professionella och fackliga strategier 357
 294. Professionella strategier: att höja yrkets status 357
 295. Fackliga strategier: för högre lön och bättre arbetsvillkor 359
 296. Folkskollärarnas organisering 359
 297. Folk- och småskollärarinnornas föreningar 360
 298. Konflikten mellan lärare och lärarinnor 361
 299. Läroverkslärarna 362
 300. Lärarna och enhetsskolan 363
 301. Folkskollärarna och den nya grundskolan 363
 302. Läroverkslärarna, enhetsskolan och LUT 74 364
 303. Förskollärarna 365
 304. Förskollärarnas strategier 367
 305. Kommunaliseringen av skolan 368
 306. Lärarförbunden och kommunaliseringen 369
 307. Lärarkåren och ett förändrat skolväsende 370
 308. Litteratur 371
 309. 23. Utbildning som fostran 373
 310. Joakim Landahl
 311. Ljudnivå och skoldisciplin 374
 312. Det orediga sorlet 374
 313. Den tysta skolan 375
 314. Hjordinstinkt eller mobbning? 377
 315. Massmoralen och den sociala smittan 377
 316. Upptäckten av mobbning 378
 317. Rörliga och stillasittande elever 380
 318. Rörelser och förflyttningar 381
 319. Artigheten 382
 320. Familjen och nöjesindustrin 383
 321. Ett historiskt perspektiv på fostran 384
 322. Litteratur 385
 323. 24. Betyg och bedömning 387
 324. Christian Lundahl
 325. Bedömning i läroverk och folkskola 387
 326. Dubbla examinationer och censorer i läroverk 388
 327. Kunskapsbedömning i folkskolan 389
 328. Läxliggare och omdömesböcker 391
 329. Betygskollegier i flickskolor och läroverk 393
 330. De centrala provens 1900-tal 394
 331. Provens ursprung i lärarerfarenheten 395
 332. Proven blir vetenskapliga test under 1950-talet 395
 333. Kritiken av standardproven och skolan 397
 334. Kunskapsbedömning inför framtiden 399
 335. Litteratur 399
 336. Litteratur 401
 337. Arkivmaterial 401
 338. Webbplatser 401
 339. Övrig litteratur 401
 340. Register 427

Minneslista

Liknande böcker

 1. Lärande, skola, bildning (2014)

  Omslagsbild för Lärande, skola, bildning
  1. Talbok med text
   (under produktion)
   Lärande, skola, bildning Talbok med text
  2. Talbok med text Lärande, skola, bildning Talbok med text
  Lägg till i:
 2. Det pedagogiska kulturarvet (2012)

  Omslagsbild för Det pedagogiska kulturarvet
  traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria

  Av: Hartman, Sven G

  Klicka för att sätta betyg på Det pedagogiska kulturarvet.
  1. Talbok med text Det pedagogiska kulturarvet Talbok med text
  Lägg till i:
 3. Mot bättre vetande (2011)

  Omslagsbild för Mot bättre vetande
  en svensk skolhistoria

  Av: Larsson, Hans Albin

  Vad har hänt med den svenska skolan? Vilka drivkrafter har påverkat skolans utveckling? Med fokus på de senaste decenniernas organisatoriska reformer och debatt analyserar förf. skolans utveckling och problem. Boken är lättläst och faktaspäckad och sätter in skolan i dess historiska och strukturella sammanhang. Den är väl anpassad för blivande lärare, lärarutbildare och alla som arbetar inom skolan

  Klicka för att sätta betyg på Mot bättre vetande.
  1. Talbok med text Mot bättre vetande Talbok med text
  Lägg till i:
 4. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) (2006)

  Omslagsbild för 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)
  1. Talbok 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) Talbok
  Lägg till i: